PEC

1.INTRODUCCIÓ

El Col·legi Sant Jaume – Les Heures és un centre d’ensenyament privat concertat, amb uns objectius educatius basats en uns principis ètics i morals.

1.1. Trets d’identitat i caràcter propi

El Col·legi Sant Jaume – Les Heures és una Cooperativa de Mestres i Personal no docent.

Nivells educatius. Una única línia de:

 • – Educació Infantil
 • – Educació Primària
 • – Educació Secundària Obligatòria (ESO
 • – Batxillerat (BTX):
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Ciències i Tecnologia

Ubicació 1: Carrer Castella 3 i 5 (Infantil i Primària)
Ubicació 2: Plaça Ricard Vinyes, 6 (Secundària i Batxillerat)

Aspectes pedagògics definitoris del nostre Centre

– La continuïtat del nostre alumnat des d’educació infantil, passant per la primària i la secundària obligatòria, fins arribar al batxillerat ens possibilita fer un treball cooperatiu entre els/les mestres de d’infantil i de primària i el professorat de secundària i, per conseqüent, treballar amb les famílies de manera més pròxima i efectiva.

1.2. Raó de ser i visió del centre educatiu.

El Col·legi Sant Jaume neix l’any 1964 amb la missió de donar als alumnes una educació integral tot oferint les eines necessàries per tal de potenciar al màxim les seves capacitats físiques, morals, intel·lectuals i afectives arribant, d’aquesta manera, a assolir un bon nivell de competències educatives i personals necessàries per una bona inclusió dins la societat que els envolta.

 

2. OBJECTIUS DE CENTRE

2.1. Prioritats educatives (justificació dels objectius)

El nostre Centre té com a prioritat mantenir l’interès per conèixer les noves metodologies i tendències educatives que vagin sorgint per tal d’arribar a aconseguir que els nostres alumnes construeixin un aprenentatge cada cop més autònom i competencial. Aquest aprenentatge està basat en la recerca d’informació crítica i de qualitat, el treball cooperatiu i l’autoavaluació. El Col·legi Sant Jaume – Les Heures creu en una educació consistent en un procés permanent d’autoperfecció que desenvolupi harmònicament i progressivament les capacitats físiques, morals, intel·lectuals i afectives de la persona, atenent la seva maduresa i facilitant la participació en la vida social i en la humanització del món on viu.

2.2. Objectius del Centre ( Infantil i Primària)

2.2.1.  En relació al desenvolupament, aprenentatges i resultats acadèmics dels alumnes (competències bàsiques/màxim aprofitament educatiu):

– Educar totes les facetes de la vida humana sense retallar possibilitats de l’alumne/a i atenent els aspectes individuals de cadascú i cadascuna, valorant les seves intel·ligències múltiples.

– Estimular l’esperit crític i constructiu, aprenent a relacionar degudament els coneixements acumulats.

– Ajudar els/les alumnes a descobrir les seves possibilitats.

– Atendre especialment els/les alumnes amb necessitats.

– Participar activament en el seu procés educatiu.

– Potenciar la lectura a través del Pla Lector i la Biblioteca del Centre.

– Potenciar la formació continuada del professorat.

– Ampliar i millorar el treball per projectes interdisciplinaris a l’aula.

– Revisar les proves de competències dels/les nostres alumnes i millorar els resultats del cursos anteriors.

2.2.2. En relació a la cohesió social (inclusió, equitat i coeducació):

– Respectar totes les opinions dintre d’un clima de convivència.
– Promoure el respecte i la cultura del país i la societat, sense menysprear altres alternatives.

– Ajudar els/les alumnes a comprendre que l’evolució de la societat depèn de l’evolució personal, així com de la necessitat que la persona sigui agent positiu d’aquest canvi.

– Col·laborar en la creació d’un clima de confiança, tolerància i respecte.

– Valorar objectivament el treball d’altri.

2.2.3. Altres addicionals del Centre:

– Continuar i perseverar amb el Projecte d’Educació Emocional.

– Potenciar de forma activa el treball de les llengües estrangeres tot treballant amb institucions d’altres països com a Escola Plurilingüe.

– Introduir els escacs dins l’horari lectiu com una eina competencial.

– Orientar la nostra metodologia de treball cap a una praxis basada en els plantejaments d’escola innovadora.

 

2.3. El nostre ideari educatiu ( Secundària i Batxillerat)

Volem que el nostre alumnat disposi de:

– L’ajut adequat per a l’adquisició d’uns coneixements bàsics sobre el món, la vida, la persona i la societat en la qual viu.
– Els exemples vius que necessita per a sentir-se empès a una gran estima de la cultura i de tot allò que dignifica la
persona.

– Un clima de llibertat responsable que el faci participar activament en el seu procés educatiu.

– Un ambient i unes experiències que estimulin la participació, el diàleg, l’esperit crític i la creativitat, tant a l’escola
com a la societat que l’envolta.

La nostra escola promou la formació de l’alumnat, d’acord amb uns principis morals i ètics que el preparin a participar activament en la transformació i la millora de la societat.

Valors:

– Dignitat de la persona.

– Respecte de les diferències.

– Coneixement mutu en base al diàleg.

– Llibertat personal (respecte als drets humans).

– La justícia i la pau (treballar per la democràcia).

– Solidaritat i cooperació.

– Consciència de ciutadà del món (formar persones responsables).

2.3.1. Objectius del Centre ( Secundària i Batxillerat)

 1. Respectar totes les opinions dintre d’un clima de convivència.
 2. Promoure el respecte i la cultura del país i de la societat, sense menysprear altres alternatives.
 3. Utilitzar la informació dels diferents mitjans per a proporcionar a l’alumne la capacitat suficient de comprensió del seu contingut.
 4. Promoure culturalment la vida de la comunitat on és situat el centre.
 5. Fomentar l’hàbit de participació en la presa de decisions a nivell col·lectiu
 6. Promocionar l’esperit de responsabilitat en els/les alumnes per mitjà del treball en equip.