ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

 PRESENTACIÓ
 PART ESTRATÈGICA:
o DIAGNOSI
o OBJECTIUS
o ACTUACIONS I SEGUIMENT
o AVALUACIÓ I MILLORA
 CULTURA DIGITAL DE CENTRE
o PLATAFORMA DIGITAL
o DOCUMENTACIÓ
o ACOLLIDA DIGITAL
o PLA DE COMUNICACIÓ
o COMPETÈNCIA
o SERVEI DIGITAL