ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

ESO  I BATXILLERAT

Integració de l’Estratègia Digital de Centre al Projecte Educatiu del Centre

 

Estratègia digital de centre i relació amb la Programació General Anual (PGA) i el Projecte Educatiu de Centre (PEC):

 

Durant el curs 22/23 s’ha elaborat la part estratègica de l’estratègia digital de centre. Això farà possible que a l’hora d’elaborar la PGA tant d’ Infantil i Primària  com la PGA de Secundària i Batxillerat, es puguin incloure els  objectius i activitats planificats a l’estratègia.

També  s’actualitzaran les NOFC i el PEC per tal de poder incloure tots els elements referents a l’estratègia i la cultura digital del centre.

 

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és el document que engloba totes les accions digitals que es realitzen al centre escolar. L’objectiu principal és aconseguir la màxima competència digital per part de l’alumnat, el professorat i el centre educatiu.

Aquest document es divideix en dues parts diferents però complementàries: Estratègia i Cultura Digital. L’Estratègia és el diagnosi que es realitza al centre per observar i detectar totes les accions a millorar, i la Cultura Digital és el recull de tota la informació i documentació digital que té el centre i la posa en disposició al professorat, alumnat i a les famílies.

El document de l’EDC ha de ser la part estructural en l’àmbit digital del centre, ha de respondre a les necessitats digitals que es presentin a la societat actual en referència en l’àmbit escolar, ha de ser un document viu on ha d’estar en contínua actualització, i ha d’ajudar amb la gestió diària del centre.

L’EDC servirà també per construir un pla d’acollida digital per a les famílies, per l’alumnat nouvingut i pel professorat que s’incorpora a l’escola. Aquest pla d’acollida ha d’incorporar totes les competències digitals a conèixer per tal de facilitar la ràpida adaptació al centre i millorar la gestió administrativa.

L’EDC té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

La cultura digital de l’EDC s’hi incorporen:

  • Referències de les NOFC i referències al PEC per la part metodològica de l’ús de les tecnologies.
  • Referències a procediments del sistema de qualitat que tingui el centre, acords de claustre o de Consell Escolar.
  • Plans específics dissenyats per millorar aspectes concrets.
  • Protocols a seguir per la gestió dels serveis.
  • Autoritzacions que les famílies han de signar.
  • Descripcions dels serveis que s’utilitzen al centre.

En el PEC del centre es detallen les dades de contextualització general del centre. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que el centre fa anys que ha fet una clara aposta per la digitalització del centre. Així, tot l’alumnat i professorat disposa d’un usuari de centre que els permet tenir serveis com són el correu electrònic o l’emmagatzematge al núvol. Amb aquests usuaris es realitza tota la comunicació del centre.