CULTURA DIGITAL DE CENTRE

El conjunt de documents i protocols que conformen l’EDC esdevenen la referència del centre en l’àmbit de tecnologies digitals. Per tant, és important que aquest conjunt de documents també recullin la gestió diària de l’organització digital del centre.

En aquesta part de cultura digital de l’EDC s’hi inclouen referències a les NOFC, el PEC, el Projecte de Direcció, els acords de claustre o de Consell Escolar, plans específics dissenyats per millorar aspectes concrets, protocols a seguir per la gestió dels serveis, autoritzacions que les famílies han de signar, descripcions dels serveis que s’utilitzen al centre, etc.

En el nostre cas, hem organitzat la publicació de l’àmbit de Cultura Digital de la següent manera:

  • Desplegament curricular de la competència digital de l’alumnat
  • Descripció dels serveis digitals que s’ofereixen a alumnes, professorat i famílies, i procediments de gestió
  • Acolliment digital dels alumnes, docents i famílies de nova incorporació:
  • Comunicacions amb la comunitat educativa, on s’inclouen els portals digitals i les xarxes socials.
  • Documents, acords o protocols de centre referents a l’EDC.

Al llarg dels cursos 2022-23 i 2023-24 s’aniran actualitzant i redactant aquells documents que l’escola consideri necessaris per mostra a la Comunitat Educativa la Cultura Digital de Centre.

https://agora.xtec.cat/escola-sol-ixent/wp-content/uploads/usu191/2022/06/2_Que-es-la-Cultura-digital-dun-centre_v3.png