AVALUACIÓ I MILLORA DE L’EDC

INFANTIL I PRIMÀRIA

La comissió d’Estratègia Digital farà l’avaluació anualment, això ens permetrà adaptar l’EDC a l’evolució del centre i als canvis de context i poder millorar i adaptar les accions futures.

Es revisaran les accions executades i el grau d’assoliment dels objectius marcats en la nostra planificació i en la PGA del centre i es farà constar les valoracions i propostes de millora en la memòria de final de curs que ens servirà per la PGA del curs següent.

Farem  activitats de seguiment i d’avaluació  per obtenir els indicadors de procés i de progrés per la valoració final.

L’equip directiu és el responsable de realitzar el seguiment i avaluació de l’EDC.

L’EDC no és un document tancat sinó que ha de ser un document viu que vagi recollint l’avenç del centre i vagi adaptant-se al seu progrés.

 

ESO I BATXILLAERAT

 

Al llarg del període d’implementació de les actuacions de l’EDC anirem revisant i avaluant el grau d’assoliment dels objectius.

Per tal d’avaluar la implementació de la nostra Estratègia digital, la comissió digital es reuneix quadrimestralment amb la comissió de qualitat i l’equip directiu per valorar l’assoliment dels criteris dels indicadors de les activitats i dels objectius.

Cada responsable fa una exposició del que s’ha assolit i del que no s’ha assolit, i exposa les propostes de millora. A partir d’aquí, la comissió modifica l’ECD pel que queda de temps d’implementació, si s’escau. Per fer la valoració dels criteris d’assoliment, s’utilitza el full enllaçat.