EDUCACIÓ EMOCIONAL I MINDFULNESS

Conjunt d’activitats i experiències orientades a afavorir el creixement personal dels nostres alumnes, implicant-hi tota la comunitat educativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL. Concepte.

Procés educatiu continu i permanent que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral. Per això es proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions amb l’objecte de capacitar l’individu per a afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social. L’educació emocional forma part del desenvolupament integral dels alumnes i engloba totes aquelles CAPACITATS que els permeten controlar i regular les seves emocions i els seus sentiments, i alhora, afavorir l’empatia.

OBJECTIUS GENERAL DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL I EN VALORS

 • Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
 • Identificar les emocions dels altres.
 • Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions.
 • Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.
 • Desenvolupar una millor competència emocional.
 • Desenvolupar l’habilitat d’auto motivar-se.
 • Adoptar una actitud positiva davant la vida.
 • Aprendre a fluir.

MINDFULNESS. Concepte.

Què és el Mindfulness?

Segons el Dr. Jon Kabat-Zinn (1904), una definició de MINDFULNESS podria ser “la consciència que apareix al prestar deliberadament atenció, en el moment present i sense jutjar, observant com es desplega l’experiència moment a moment”. La pràctica de l’ATENCIÓ PLENA o MINDFULNESS constitueix bàsicament una forma de prestar atenció. Es pot considerar com una habilitat de l’atenció que ens permet centrar la ment en el present.

És un entrenament sistemàtic de la ment que permet desenvolupar recursos interns d’auto observació i autoregulació, oferint la possibilitat de desactivar “ el pilot automàtic” amb el que solem respondre als esdeveniments.

El MINDFULNESS ens ensenya a relacionar-nos amb el que està passant a la nostra vida, aquí i ara, en el moment present. Ens ajuda a recuperar l’equilibri intern, atenent de manera integral als aspectes de la persona: cos, ment i esperit i ens convida a viure de manera plena i en el present. Malauradament, vivim més preocupats pel passat i pel futur i això ens fa reaccionar de manera automàtica i poc adaptativa. Amb la pràctica de l’ATENCIÓ PLENA desenvolupem una major capacitat de discerniment i de compassió.

No es pot transmetre saviesa i coneixement a una altra persona. La llavor ja és allà. Un bon mestre toca la llavor i permet que aquesta desperti, germini i creixi.
Thich Nhat Hanh

Si augmentes la consciència, els canvis en la teva vida venen sols.
Jon Kabat-Zinn

OBJECTIUS GENERALS EN LA PRÀCTICA DE L’ATENCIÓ PLENA, LA SEVA APLICACIÓ I BENEFICIS

 • Crear un espai en que els diferents educadors i alumnes comparteixin una actitud d’atenció plena que millori les seves relacions, la seva salut, el seu aprenentatge i la convivència en la nostra societat.
 • Crear l’actitud basada en la pràctica de l’atenció plena en els alumnes per poder afrontar els reptes i els desafiaments de la societat del coneixement del segle XXI.
 • Promoure la felicitat, la calma, l’harmonia i la convivència.
 • Descobrir el viure conscient i el pensament positiu.
 • Ajudar a descobrir l’autoconsciència, l’autopercepció i el desenvolupament personal.
 • Aconseguir la gestió del pensament, les emocions i la acció en benefici de la convivència.

ELS VALORS DELS NOSTRES PROJECTES

Els valors dels nostres projectes

Potenciació dels idiomes: anglès com a primera llengua estrangera, i francès i alemany, amb estades a Anglaterra i intercanvis amb França i Alemanya, per tal de facilitar i promoure la interacció lingüística amb països de la Unió Europea, i la realització a l’escola de la “International Week of Languages”, amb activitats i xerrades en diferents llengües concentrades en una setmana del curs per aconseguir uns alumnes plurilíngües.


Utilització de tecnologies, familiaritzant l’alumnat amb l’ús dels recursos informàtics multimèdia i audiovisuals al seu abast, per una millora de les competències digitals.


Refermar i estendre els valors específics de la llengua i de la cultura catalanes, mitjançant tot tipus de projectes i activitats molt diverses per conscienciar al nostre alumnat de la importància d’aquests valors.


El servei Psicopedagògic actiu amb què comptem que ajuda els/les nostres alumnes a potenciar les seves capacitats psicoafectives i a millorar en les seves relacions amb ells mateixos/es i amb els altres.


– Projectes de sostenibilitat i medi ambient com el que impulsa l’Ajuntament de Lleida, anomenat Agenda 21, per ajudar al nostre alumnat en la conscienciació mediambiental.


– Projecte “Escucha Camerun”, de conscienciació social amb un entorn més llunyà, el dels nens i les nenes sords de l’escola “Morning Star” del Camerun, per impulsar la col·laboració i la solidaritat, com a valors de la persona així com l’ús de l’anglès com a eina bàsica de comunicació.


– Projectes de solidaritat amb campanyes de recollida d’aliments de la nostra ciutat i recollida d’altres materials per enviar als països més necessitats o a gent propera del nostre entorn, per conscienciar als nostres alumnes de les diferents realitats que ens envolten.

PROJECTE D’EDUCACIÓ EMOCIONAL I EN VALORS

Escola emocionalment intel·ligent

Conjunt d’activitats i experiències orientades a afavorir el creixement personal dels nostres alumnes, implicant-hi tota la comunitat educativa.

 

EDUCACIÓ EMOCIONAL. Concepte.

Procés educatiu continu i permanent que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral. Per això es proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions amb l’objecte de capacitar l’individu per a afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social. L’educació emocional forma part del desenvolupament integral dels alumnes i engloba totes aquelles CAPACITATS que els permeten controlar i regular les seves emocions i els seus sentiments, i alhora, afavorir l’empatia.

OBJECTIUS GENERAL DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL I EN VALORS

 • Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
 • Identificar les emocions dels altres.
 • Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions.
 • Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.
 • Desenvolupar una millor competència emocional.
 • Desenvolupar l’habilitat d’auto motivar-se.
 • Adoptar una actitud positiva davant la vida.
 • Aprendre a fluir.

MINDFULNESS. Concepte.

Què és el Mindfulness?

Segons el Dr. Jon Kabat-Zinn (1904), una definició de MINDFULNESS podria ser “la consciència que apareix al prestar deliberadament atenció, en el moment present i sense jutjar, observant com es desplega l’experiència moment a moment”. La pràctica de l’ATENCIÓ PLENA o MINDFULNESS constitueix bàsicament una forma de prestar atenció. Es pot considerar com una habilitat de l’atenció que ens permet centrar la ment en el present.

És un entrenament sistemàtic de la ment que permet desenvolupar recursos interns d’auto observació i autoregulació, oferint la possibilitat de desactivar “ el pilot automàtic” amb el que solem respondre als esdeveniments.

El MINDFULNESS ens ensenya a relacionar-nos amb el que està passant a la nostra vida, aquí i ara, en el moment present. Ens ajuda a recuperar l’equilibri intern, atenent de manera integral als aspectes de la persona: cos, ment i esperit i ens convida a viure de manera plena i en el present. Malauradament, vivim més preocupats pel passat i pel futur i això ens fa reaccionar de manera automàtica i poc adaptativa. Amb la pràctica de l’ATENCIÓ PLENA desenvolupem una major capacitat de discerniment i de compassió.

No es pot transmetre saviesa i coneixement a una altra persona. La llavor ja és allà. Un bon mestre toca la llavor i permet que aquesta desperti, germini i creixi.
Thich Nhat Hanh

Si augmentes la consciència, els canvis en la teva vida venen sols.
Jon Kabat-Zinn

OBJECTIUS GENERALS EN LA PRÀCTICA DE L’ATENCIÓ PLENA, LA SEVA APLICACIÓ I BENEFICIS

 • Crear un espai en que els diferents educadors i alumnes comparteixin una actitud d’atenció plena que millori les seves relacions, la seva salut, el seu aprenentatge i la convivència en la nostra societat.
 • Crear l’actitud basada en la pràctica de l’atenció plena en els alumnes per poder afrontar els reptes i els desafiaments de la societat del coneixement del segle XXI.
 • Promoure la felicitat, la calma, l’harmonia i la convivència.
 • Descobrir el viure conscient i el pensament positiu.
 • Ajudar a descobrir l’autoconsciència, l’autopercepció i el desenvolupament personal.
 • Aconseguir la gestió del pensament, les emocions i la acció en benefici de la convivència.

APOSTEM PER LA INNOVACIÓ

ELS ESCACS AL CURRÍCULUM:

Justificació:

Està demostrat que el joc dels escacs potencia un conjunt d’habilitats necessàries en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

 • Concentració: és un joc que indueix a la concentració sense adonar-se’n, ajudant a millorar l’atenció, potenciant-la.
 • Raonament: contribueix inconscientment al raonament tant estratègic com tàctic, permeten aprofundir amb corbes d’aprenentatge assolibles en diversos nivells.
 • Memòria: aconsegueix desenvolupar la memòria cognitiva com una habilitat, que posteriorment podrem aprofitar en qualsevol aspecte de la nostre vida.
 • Imaginació i Perspectiva: requereix tractar de preveure els moviments propis i de l’adversari. També portar aquesta imaginació al desenvolupament de les pròpies idees.
 • Presa de decisions: ensenya a pensar abans d’actuar assumint la responsabilitat de les decisions preses.
 • Creativitat: obliga a estar en una actitud activa obligant al pensament i a la creativitat. Cal moure i no es pot fer sense pensar el moviment que cal fer. Cal visualitzar la posició dins del cap.
 • Anàlisi: requereix comprovar el que hem pensat, analitzant cada moviment previst i previsible del rival.
 • Coordinació: obliga a organitzar i unificar les accions de les peces per aconseguir el màxim d’eficàcia i rendiment en cada moviment.
 • Paciència i Tenacitat: no permet la precipitació ni el desànim, materialitzar els avantatges aconseguits requereix el seu temps.

 

Objectius:

Podríem parlar d’un objectiu general del projecte en el que es desenvoluparia un coneixement més profund del joc dels escacs, que inclogui la identificació de les jugades d’atac i defensa, una percepció del lligam i les conseqüències de cada jugada i el desenvolupament de la lògica mitjançant la combinació de dues o més jugades. Tot això, juntament amb l’aprenentatge de les normes del joc i del comportament adequat per a la pràctica del joc.
Així mateix parlaríem d’uns valor a desenvolupar:

 • Acceptació de les dues possibilitats: guanyar o perdre.
 • Comportament respectuós amb l’adversari.
 • Respectar el torn i mantenir el silenci.
 • Valoració de les normes del joc i de la seva aplicació.
 • Respecte acurat de les peces, el tauler, el mobiliari i el rellotge.
 • Predisposició pels jocs oberts on no hi ha possibilitats per fer trampa.
 • Gaudir de la pràctica del joc.

Tot i això cada sessió té un objectiu específic que van des de la identificació de les peces del taulell, fins a la utilització dels coneixements apresos en diferents situacions del joc.

 

 

APRENENTATGE COOPERATIU

Treballant en equips, aprenem millor!!

Aprenentatge Cooperatiu (AC) és una metodologia d’ensenyament i aprenentatge que fomenta el treball en grup basat en la construcció col•lectiva de coneixement i, que permet construir junts, aprendre junts, canviar junts, millorar junts.

Els alumnes han d’assumir responsabilitats en el seu propi procés d’aprenentatge. Aquesta metodologia concedeix un paper molt rellevant a l’alumne en la construcció del coneixement a partir de pautes, activitats o escenaris dissenyats pel professor i planteja una doble meta:

“Aprendre els objectius comuns previstos en la tasca assignada i assegurar-se que tots els membres del grup ho fan”.
“L’èxit personal s’aconsegueix sempre a través de l’èxit de tot el grup”.

Les tasques que es realitzen en AC cerquen establir relacions d’interdependència, solidaritat i conjunció d’esforços entre els membres del grup, de manera que es tingui consciència, tant de pertànyer a un “alguna cosa” comú, com de la necessitat de treballar pel ben del mateix, de forma ètica i responsable. El resultat final del treball cooperatiu, és fruit d’una elaboració conjunta, que ha d’arreplegar el procés d’aprenentatge viscut pel grup. Es tracta doncs de les aportacions de tots i cadascun dels membres de l’equip; no és una “addició de les parts”, sinó de la complementarietat i integració de les mateixes.

“Perquè una situació el sigui de treball cooperatiu fa falta que existeixi un objectiu comú a través de qual el grup es vegi recompensat pels seus esforços. Un grup cooperatiu té un sentit de responsabilitat individual la qual cosa significa que tothom és partícip de tasca pròpia i de la dels altres, i s’implica en aquesta entenent que el seu treball és imprescindible per a l’èxit del grup”.

L’aprenentatge cooperatiu no és només un mètode o un recurs especialment útil per a aprendre millor els continguts escolars, sinó que és, en si mateix, un contingut curricular més, que els alumnes han d’aprendre i que, per tant, se’ls ha d’ensenyar.

“És una filosofia que respon a les moltes necessitats del món global en el qual vivim “.

En definitiva, la nostra escola no pretén solament conceptes, sinó també volem afavorir l’anomenada “transferència de l’aprenentatge”, és a dir, que els coneixements adquirits en la institució educativa pugui ser útil en altres situacions de la vida. Reconeixem així, el protagonisme de l’alumne/a en la seva pròpia educació i el paper mediador de l’educador/a en aquest procés.

Hem d’aprendre junts perquè no hi ha alumnes superiors ni alumnes inferiors; perquè tots podem aprendre dels altres i tots podem ensenyar alguna cosa als altres; perquè tothom és valuós malgrat les diferències. (Pujolàs, 2015)

L’objectiu de les tècniques d’aprenentatge cooperatiu és aconseguir la implicació de tots els alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge a través d’un objectiu d’aprenentatge comú. Té com a fi no solament el producte elaborat, sinó que cada alumne conegui millor el seu propi estil d’aprenentatge, confrontat amb els estils d’altres companys, i desenvolupant altres formes de pensament, mètodes de treball i organitzatius dels utilitzats per altres membres del grup.

APRENEM EL…
10% del que LLEGIM
20% del que SENTIM
30% del que VEIEM
50% del que VEIEM I SENTIM TAMBÉ
70% del que DISCUTIM AMB ELS ALTRES
80% del que FEM
95% del que ENSENYEM A UNA ALTRA PERSONA

Des del punt de vista de la pràctica docent, com a professors, els objectius que ens proposem i que estem aconseguint, són:
– Major motivació cap a l’aprenentatge i major participació en aquest procés.
– Treball en habilitats i destreses socials com la resolució de conflictes i la cerca de consensos.
– Desenvolupament de la creativitat i el sentit crític, així com l’expressió verbal en haver d’expressar oralment les seues idees i opinions, etc.

ESCOLARITAT COMPLETA

Acompanyament des de la Llar d’infants fins a la Universitat.

La Llar d’Infants ha de facilitar el desenvolupament integral dels nens i les nenes.

“LA NOSTRA ESCOLA… LA VOSTRA LLAR.”

La convivència parteix de la tolerància i del respecte entre tots els membres de l’escola. Tots tenim els mateixos drets i cal compartir oportunitats i experiències per créixer en un ambient positiu I harmònic.

Les activitats de la vida quotidiana són l’eix central de l’ambient educatiu de la nostra escola.

Des de ben petits fins a Batxillerat, aprenem a reconèixer les diferents emocions i sentiments i expressar-los als altres de manera natural.

Amb el treball cooperatiu vetllem per un desenvolupament curricular competencial i contemplem les diferents intel·ligències.

Estimo, jugo i respecto tots els nens i nenes de l’escola. Les diferències físiques i les creences ens enriqueixen.

La continuïtat del nostre alumnat des d’Educació Infantil, passant per la primària i la secundària obligatòria, fins arribar al batxillerat ens possibilita fer un treball cooperatiu entre els/les mestres d’infantil i de primària i el professorat de secundària i, per consegüent, treballar amb les famílies de manera més pròxima i efectiva.

ESCOLA PLURILINGÜE

Sabies que a la nostra escola:

 • Els nens i les nenes de la Llar d’Infants ja comencen a aprendre anglès. El divendres és “ENGLISH DAY”!! I cada matí: “ENGLISH BREAKFAST”!!
 • A P3-P4-P5 es fa la psicomotricitat i el projecte HANDS ON! en anglès.
 • A 4t s’introdueix el francès a través de les classes d’Educació Física.
 • A partir de 5è i fins a 4t d’ESO es pot participar de l’Intercanvi Escolar amb l’escola “Institution Saint Joseph” de Prada de Conflent (França).
 • A tota la primària s’utilitza l’anglès per treballar diferents continguts de diverses àrees (Science, Literature, Geography, Maths…) i a 1r d’ESO es fan les ciències naturals, la història i la cultura de les religions íntegrament en anglès.
 • Els nens i les nenes de tota l’escola comparteixen un projecte de pen pals (correspondència i intercanvi de materials) amb l’escola “Horsforth Newlaithes Primary School“ de Leeds (Anglaterra).
 • Es realitzen projectes e-Twinning a tota la primària amb escoles de tota Europa.
 • Els/les alumnes d’ESO comparteixen projectes europeus e-Twinning amb diferents escoles europees. Consultar apartat Projectes.
 • A la secundària preparem per a diversos exàmens de la Universitat de Cambridge: KEY, PET i First Certificate.
 • A 1r d’ESO comencem a estudiar l’alemany i fem un intercanvi amb el “Bodenwald Gymnasium” d’Hamburg.
 • Un grup de mestres i professors/es participen en projectes GEP (Grup Experimental per al Plurilingüisme) i elaboren i apliquen projectes de diferents àrees en francès a primària i d’anglès a secundària.
 • I per descomptat, treballem de valent la Llengua anglesa en totes les seves dimensions com a àrea curricular, a l’igual que el català i castellà per aconseguir un excel•lent domini de totes tres!!

SETMANA INTERNACIONAL DE LES LLENGÜES

La segona setmana de febrer celebrem al nostre Centre “La Setmana Internacional de les Llengües”. “ The International Week of Languages”: IWL

És molt important aprendre idiomes i prendre consciència del valor que tenen. Quan n’aprenem una, ens dotem d’unes eines comunicatives que ens facilitaran l’aprenentatge d’una altra… i així, aquestes connexions entre llengües ens ajuden a aprendre’n de noves… i també a entendre millor la nostra pròpia llengua. D’aquesta manera, ens tornem plurilingües i podem usar dues o més llengües simultàniament.

Al llarg d’aquests dies aprenem aspectes rellevants sobre la cultura i les tradicions d’altres països i aprofitem la diversitat lingüística de la nostra escola i del nostre entorn per ampliar la nostra riquesa lingüística a través de xerrades, debats, teatre, jocs, tallers, projectes culturals, etc.

Els 10 primers anys, l’ “ENGLISH WEEK” i aquests darrers, la “ INTERNATIONAL WEEK OF LANGUAGES”.