ACTUACIONS I SEGUIMENT DE L’EDC

          INFANTIL I PRIMÀRIA

Descripció de les actuacions dissenyades per la Comissió d’Estratègia Digital per aconseguir els objectius, amb els indicadors d’execució (o abast) i de qualitat, i els seus criteris d’èxit per la propera PGA del curs 2023-2024.

Planificació i seguiment Indicador d’assoliments dels objectius
Objectiu 1: Facilitar diferents eines digitals perquè l’alumnat les apliqui a l’hora de crear continguts i/o recursos. (F.5 i F.6)

 

Activitat 1.1:  Presentació noves eines digitals per part del mestre a l’aula. (segons nivells de primària) El 80% d’alumnes presenten projectes disenyats amb  diferents aplicacions de nivell mitjà-alt  de qualitat.durant el curs 2023-2024 en les diferents àrees.
Activitat 1.2: Elaboració de la presentació del projecte.
Activitat 1.3: Presentació a la classe de la creació-projecte.

 

Planificació i seguiment Indicador d’assoliments dels objectius
Objectiu 2: Motivar el professorat per fer ús d’aplicacions i programes informàtics que estimulen el coneixement de l’alumnat. ( H.6, E.3, A.1 i B.1)

 

 

Activitat 2.1:  Presentació noves eines digitals per part del coordinador TAC: FIC d’EDC professorat El 80% de materials i aplicacions elaborades o aplicades per cada mestre en seves classes durant el curs 2023-2024.
Activitat 2.2: Formació específica amb recursos informàtics i aplicacions
Activitat 2.3: Ús dels recursos informàtics a les aules o en material pels nostres alumnes.

 

Planificació i seguiment Indicador d’assoliments dels objectius
Objectiu 3: Definir  i implementar el desplegament curricular complet de la competència digital de l’alumnat per millorar l’aprenentatge. (F.4 i H.4) Activitat 3.1:  Presentació del nou currículum de la LOMLOE refrent a la competencia digital. -Document del desplegament curricular complet adaptat al nostre centre.

-Programació amb els diferents continguts treballats a cada curs de primària.

-Rúbriques d’avaluació de compliment dels continguts marcas a treballar a cada curs.

 

Activitat 3.2: Elaboració d’una graella transversal de centre que defineixi la línea pedagógica en l’àmbit digital.
Activitat 3.3: Aplicació del desplegament curricular de la competència digital al llarg del curs.

 

Planificació i seguiment Indicador d’assoliments dels objectius
Objectiu 4: Aplicar diferents eines d’avaluació que ens donin indicadors per poder fer un seguiment de la millora en la competència digital del centre. (G.5 i G.3) Activitat 4.1:  Elaboració per part de la Comissió Digital de centre de rúbriques de procés en el desplegament dels continguts digitals -Rúbriques de seguiment de procés en el desplegament dels continguts que es van treballant a l’aula.

-Rúbriques de progrés en l’assoliment dels continguts digitals.

-El 80% d’alumnes que superen amb un nivel mitjà – alt l’avaluació per la millora dels aprenentatges en la competencia digital.

Activitat 4.2: Elaboració per part de la Comissió Digital de centre de rúbriques de progrés en l’assoliment dels continguts digitals en els diferents cursos.
Activitat 4.3: Avaluació per part dels docents TAC de la millora en la competència digital